Kursplan för Nordiska språk B

Scandinavian Languages B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS229
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-09-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-09-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 03, 2022
 • Behörighet: Minst 22,5 hp från Nordiska språk A
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:

 • visa fördjupad kännedom om språksituationen i Norden
 • visa fördjupade kunskaper om de nordiska språkens struktur, variation och historiska utveckling

Färdighet och förmåga:
 • läsa och tolka texter från olika skeden i de nordiska språkens historia
 • producera akademiska texter, såväl muntliga som skriftliga, på god svenska

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • visa stor medvetenhet om språkförhållanden i Norden
 • visa fördjupad medvetenhet om språklig variation i samhället samt förståelse för språkpolitiska frågor
 • värdera och motivera val av teori, material och metod för en avgränsad språkvetenskaplig undersökning

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper om och vetenskapliga perspektiv på de nordiska språkens struktur, användning och historia. Kursen består av fyra delkurser: En delkurs om språklig kontrast och kontinuitet i Norden, en delkurs om språkhistoria, en delkurs i fornisländska samt en delkurs om olika perspektiv och angreppssätt inom aktuell språkvetenskaplig forskning. Kursen tränar även studentens språkfärdighet i tal och skrift.

Delkurs 1. Språklig kontrast och kontinuitet i Norden 7.5 hp

I denna delkurs fördjupar studenten sina kunskaper om de nordiska språken och om språksituationen i Norden. Studenten tränas i att kontrastera och analysera språken i social, historisk och kulturell kontext. Fokus ligger på framväxten av den språkliga mångfald som karakteriserar dagens Norden såväl nationellt, socialt som regionalt, till exempel i fråga om relationen mellan dialekt och standardspråk.

Lärandemål för delkurs 1. Språklig kontrast och kontinuitet i Norden, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om språksituationen i de olika nordiska länderna
 • visa god kännedom om hur de nordiska språken utvecklats i kontakt med varandra och i mötet med andra språk
 • kontrastera de nordiska språken mot varandra med hjälp av språkvetenskapliga analysmetoder
 • genom muntliga presentationer visa fördjupade kunskaper om den nordiska språksituationen

Delkurs 2. Svenska språkets historia 7.5 hp

Denna delkurs syftar till att ge grundläggande kunskaper om svenska språkets historia från vikingatid till nutid, samt att ge en introduktion till namnforskning.

Lärandemål för delkurs 2. Svenska språkets historia, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
 • redogöra för svenska språkets historia från vikingatid till nutid med avseende på struktur, ordförråd, genrer samt förhållandet mellan tal och skrift
 •  redogöra för och problematisera grundläggande språkhistoriska begrepp
 • läsa och tolka texter från olika perioder av svenskans historia samt göra språkhistoriskt relevanta iakttagelser i dem
 • redogöra för huvuddragen i det svenska ort- och personnamnsskickets framväxt samt tillämpa några grundläggande begrepp och termer inom namnforskningen

Delkurs 3. Fornisländska 7.5 hp

Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper om fornisländska språket - även i relation till de nordiska språkens äldre historia - samt om genrerna saga och eddadiktning.

Lärandemål för delkurs 3. Fornisländska, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
 • redogöra för grunderna i fornisländskans struktur och fornisländskans relation till de nordiska språkens äldre skeden
 • redogöra för utmärkande drag för de isländska sagorna och eddadikterna
 • visa förmåga att läsa och översätta fornisländska texter

Delkurs 4. Språkvetenskaplig fördjupning 7.5 hp

I denna delkurs utvidgar och fördjupar studenten sina kunskaper om viktiga perspektiv och angreppssätt inom svensk/nordisk språkvetenskap och sin förståelse av hur dessa kan omsättas i språkliga undersökningar. Inom kursens ram genomför och redovisar studenten en mindre, språkvetenskaplig studie.

Lärandemål för delkurs 4.Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
 • beskriva och reflektera över aktuella studier från olika intresseområden inom svensk/nordisk språkvetenskap med särskild hänsyn till deras problem- och syftesformuleringar samt teoretiska och metodiska infallsvinklar
 • identifiera språkvetenskapligt relevanta forskningsfrågor
 • genomföra och presentera en mindre, språkvetenskaplig undersökning på ett vetenskapligt acceptabelt sätt

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga och muntliga arbeten bedöms studentens förmåga att uttrycka sig korrekt och funktionellt, anpassat till situation och genre.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller i vissa fall examinationsform.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Goda kunskaper i svenska krävs för att klara kursen. Kontakta studievägledaren vid osäkerhet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Språklig kontrast och kontinuitet i Norden 7,5 hp

 • Börestam, Ulla Språkbytare och språktänjare : Nordisk språkgemenskap ur andraspråksperspektiv

  Ingår i:

  Språk i Norden = : Sprog i Norden : årsskrift for Nordisk språkråd og språknemdene i Norden

  (2011) s. 83-108

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Delsing, Lars-Olof Nordisk språkförståelse idag

  Ingår i:

  Madsen, Lis Nabosprogsdidaktik

  1. udg.: København: Dansklærerforeningen, 2006

  (2006) s. 39-54

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gregersen, Frans.; Kristiansen, Tore. Hvad ved vi nu : om danske talesprog?.

  Kbh.: Sprogforandringscentret, 2015.

  En valfria artikel förutom de som läses i kursen. http://nfi.ku.dk/publikationer/nyeboeger/hvad-ved-vi-nu/

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gregersen, Frans Hvad er forudsætningerne for en (u)mulig retskrivningsreform?

  Ingår i:

  Rette ord : festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. Kirchmeier-Andersen, Sabine. Duncker, Dorthe.; Skafte Jensen, Eva.; Ravnholt, Ole.

  [Frederiksberg]: Dansk Sprognævn, 2015.

  (2015) s. 125-140

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hauksdóttir, Auður Idiomerne glimrer ved deres fravær : Om dansk‐islandsk idiomatik

  Ingår i:

  Jørgensen, Henrik; Widell, Peter.; Togeby, Ole. Det bedre argument : festskrift til Ole Togeby 7. marts 2007

  Århus: Wessel og Huitfeldt, 2007.

  (2007) s. 197-215

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kristiansen, Tore Udtalevariation og standardisering i Skandinavien : Historisk overblik og forklaringsmodeller

  Ingår i:

  Madsen, Lis Nabosprogsdidaktik

  1. udg.: København: Dansklærerforeningen, 2006

  (2006) s. 55-90

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kühl, Karoline Danske aflæggere i Nordeuropa : Færødansk, sydslesvigdansk og bokmål

  Ingår i:

  Danske talesprog

  København: Reitzel, 2000-

  (2015) nr. 14 s. 29-54

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lönnroth, Harry Det femte landskapet? : Svenska språköar i Finland som objekt för språkvetenskaplig forskning

  Ingår i:

  Berg, Kirsten M. En färd i språket : festskrift till Marketta Sundman på 60-årsdagen den 12 mars 2009

  Åbo: Åbo universitet, Nordisk filologi, 2009

  (2009) s. 98-113

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Malmsten, Solveig Dativ i modern färöiska : En fallstudie i grammatisk förändring

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2015

  Kap. 2 och 10. S. 26-54, 353-367

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melerska, Dorota Oroväckande skakningar i Dalarna : Älvdalskans placering på Joshua Fishmans skala över hotade språk

  Ingår i:

  Multiethnica

  Uppsala: Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet, 20??-

  (2011) nr. 33 s. 32-37

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Monka, Malene; Maegaard, Marie; Scheuer, Jann Den autentiske dialekttalende : bornholmsk dialekt som vare i turistindustrien

  Ingår i:

  Gregersen, Frans.; Kristiansen, Tore. Hvad ved vi nu : om danske talesprog?.

  Kbh.: Sprogforandringscentret, 2015.

  (2015) s. 93-107

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nelson, Marie; Henricsson, Sofie; Norrby, Catrin Att dela språk men inte samtalsmönster : Återkoppling i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal

  Ingår i:

  Folkmålsstudier : meddelanden från Föreningen för nordisk filologi.

  vol. 53 (2015) s. 141-166

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nesse, Agnete Bruk av dialekt og standardtalemål i offentligheten i Norge

  Ingår i:

  Sandøy̜, Helge Talemål etter 1800 : norsk i jamføring med andre nordiske språk

  Oslo: Novus, cop. 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordman, Marianne Dialekten i våra hjärtan : Några finlandssvenska ungdomar reflekterar

  Ingår i:

  Nikula, Kristina Lönnroth, Harry Från närpesdialekt till EU-svenska : festskrift till Kristina Nikula

  Tampere: Tampere University Press, 2003

  (2003) s. 159-168

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Quist, Pia Skandinavisk i kontakt med invandrersprog

  Ingår i:

  Språk i Norden = Sprog i Norden : årsskrift for Nordisk språkråd og språknemdene i Norden

  (2012) s. 26-37

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ridell, Karin Dansk-svenska samtal i praktiken : språklig interaktion och ackommodation mellan äldre och vårdpersonal i Öresundsregionen

  Uppsala: Department of Scandinavian Languages, Uppsala University, 2008

  Kap. 2 och 9. S. 17-36, 198-212.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skjold Frøshaug, Andrea; Stende, Truls Har Norden et språkfellesskap?

  Nordiska ministerrådet, 2021

  Länk till skriften

  Obligatorisk

 • Sandøy̜, Helge Talemål etter 1800 : norsk i jamføring med andre nordiske språk

  Oslo: Novus, cop. 2015

  En valfri artikel förutom den som läses i kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tolgensbakk, Ida Svorsk i Oslo

  Ingår i:

  Svenskläraren : medlemsblad för Svensklärarföreningen

  Stockholm: Svenskläraren, 1970-

  (2016) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

På nätet: Nordisk dialektkorpus: http://tekstlab.uio.no/nota/scandiasyn/index.html

Svenska språkets historia, 7,5 hp

 • Noreen, Erik; Benson, Sven Fornsvensk läsebok

  2., bearb. uppl.: Uppsala: Uppsala Universitet, 2010

  Läses enligt anvisning.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pettersson, Gertrud Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande

  2., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stroh-Wollin, Ulla Introduktion till svenska språkets historia. Stencil. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

  Institutionen för nordiska språk, ms

  Obligatorisk

 • Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling.

  [Ny utg.]: Stockholm: Norstedt, [2001]

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska texter. Textsamling till Svensk språkhistoria 1.

  Institutionen för nordiska språk,

  Obligatorisk

Fornisländska, 7,5 hp

Texter

På fornisländska läses ca 25 sidor (inklusive en eddadikt), i svensk översättning en längre släktsaga och fem representativa eddadikter, allt enligt lärares anvisningar. Texterna väljs företrädesvis ur nedanstående lista.

Läroböcker

 • Hallberg, Peter Den isländska sagan

  [Ny utg.]: Stockholm: ePan : b Esselte studium, 2003

  S. 30-112 (s. 30-43 och 73-112 genomläsning).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Njörður P. Njarðvik, Island i forntiden : en översikt över den fornisländska fristatens historia

  Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1973

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stefán Karlsson, McTurk, Rory The Icelandic language

  London: Viking Society for Northern Research. Univ. College London, cop. 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wessén, Elias Isländsk grammatik

  [Ny utg.]: [Stockholm]: [Institutionen för nordiska språk, 1992

  Alternativ Iversen, 1973.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordböcker

 • Fritzner, Johan Ordbog over det gamle norske sprog

  4., omarb., forøget og forb. udg.: Oslo, c 1972-1973: 1972-1973

  Se bibliotekets söktjänst

 • Heggstad, Leiv; Hødnebø, Finn.; Simensen, Erik. Norrøn ordbok

  5. utg. av Gammalnorsk ordbok ved Hægstad og Torp: Oslo: Det Norske Samlaget, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vries, Jan de Altnordisches etymologisches Wörterbuch

  3. Aufl.: Leiden: Brill, 1977

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók

  Reykjavík: Ordhabók Háskólans, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rosengren, Karl Erik; Arvidson, Peter Sociologisk metodik.

  5., [omarb. och utök.]uppl.: Malmö: Liber, 2002

  Kap. 1

  Se bibliotekets söktjänst

 • Boyd, Sally; Ericsson, Stina Sociolingvistik i praktiken

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Karlsson, Ola Svenska skrivregler

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

 • Håkansson, David; Karlsson, Anna-Malin Varför språkvetenskap? : kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, 2017

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

Därutöver tillkommer ett antal aktuella artiklar (ca 200 s.) enligt lärarens anvisningar.

Till detta kommer litteratur som anknyter till den språkvetenskapliga undersökning studenten väljer att beskriva. En del av arbetet med att formulera en sådan uppgift utgörs just av eget aktivt litteratursökande.

Versioner av litteraturlistan