Kurser på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå i nordiska språk består av en kursdel omfattande 60 högskolepoäng, varav 45 högskolepoäng utgörs av gemensamma kurser och 15 högskolepoäng av valfria kurser. Samma fordringar gäller både för licentiats- och doktorsexamen.

Gemensamma kurser

Uppdaterat 2021-03-15

Den gemensamma kursdelen omfattar 45 hp och utgörs av den obligatoriska kursen i teori och metod, Att doktorera i nordiska språk, 15 hp. Kursen ges nästan gång ht 2022. Därutöver väljer doktoranden i samråd med handledaren och studierektor fyra av sex nedanstående kurser, var och en omfattande 7,5 hp:

Kurs Ges nästa gång Ansvarig lärare
De nordiska språken i ett jämförande forskningsperspektiv ht 2021 Veturliði Óskarsson
Sociolingvistisk språkbruksforskning vt 2021 Margareta Svahn
Historisk språkvetenskap vt 2022 Lasse Mårtensson & David Håkansson
Språk och lärande i teoretisk och tillämpad forskning vt 2022 Yvonne Hallesson
Språkstruktur vt 2021 David Håkansson & Ulla Stroh-Wollin
Text- interaktions- och diskursforskning ht 2021 Andreas Nord

Valfria kurser

Innehållet i den fria kursdelen, som omfattar 15 hp, avgörs i samråd mellan huvudhandledare, studierektor och den forskarstuderande. Möjlighet finns att välja en eller två individuellt utformade kurser i anslutning till avhandlingen, och man kan även läsa universitetets pedagogiska grundkurs. Övriga kurser inom den fria delen kan väljas ur det utbud av kurser på forskarnivå som institutionen ger. Detta består av de kurser som anges ovan samt av institutionens kurs i namnforskning. Efter godkännande av huvudhandledare och studierektor kan också fakultetsgemensamma kurser eller kurser vid andra institutioner komma i fråga.

Senast uppdaterad: 2021-03-15