Kurser på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå i nordiska språk består av en kursdel omfattande 60 högskolepoäng, varav 45 högskolepoäng utgörs av gemensamma kurser och 15 högskolepoäng av valfria kurser. Samma fordringar gäller både för licentiats- och doktorsexamen.

Gemensamma kurser

Uppdaterat 2021-06-21

Den gemensamma kursdelen omfattar 45 hp och utgörs av den obligatoriska kursen i teori och metod, Att doktorera i nordiska språk, 15 hp. Kursen ges nästan gång ht 2022. Därutöver väljer doktoranden i samråd med handledaren och studierektor fyra av följande sju kurser, var och en omfattande 7,5 hp:

Kurs Ges nästa gång Kontaktperson(er)
De nordiska språken i ett jämförande forskningsperspektiv ht 2021 Veturliði Óskarsson & Ulla Börestam
Sociolingvistisk språkbruksforskning vt 2023 Margareta Svahn
Historisk språkvetenskap vt 2022 Lasse Mårtensson & David Håkansson
Språk och lärande i teoretisk och tillämpad forskning vt 2022 Yvonne Hallesson
Språkstruktur vt 2023 David Håkansson
Text-, interaktions- och diskursforskning ht 2021 Andreas Nord
Flerspråkighet och svenska som andraspråk ---- Natalia Ganuza

Valfria kurser

Innehållet i den fria kursdelen avgörs i samråd mellan huvudhandledare, studierektor och den forskarstuderande. Förutom de kurser som ges vid institutionen finns möjlighet att läsa en eller två individuellt utformade kurser i anslutning till avhandlingen eller relevanta kurser vid annan institution inom Uppsala universitet eller vid annat lärosäte. Därutöver kan en universitetspedagogisk grundkurs ingå i den valfria kursdelen. 

Senast uppdaterad: 2021-06-21