UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 628, 18 oktober 2021

OBS. Under rådande situation ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang, seminarier och kollokvier.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER

20 OKTOBER. Anna Ingves. Halvtidsseminarium. Plats: Engelska parken 16-2041 samt även Zoom, kl. 14.15-16.00.

27 OKTOBER. Johan Brantler och Mikael Kalm. Nyanser av grammatik – presentation av en ny antologi. Plats meddelas senare. kl. 14.15-16.00.

10 NOVEMBER. Karin Milles. Ämne och plats meddelas senare. kl. 14.15-16.00.

17 NOVEMBER. Josenfin Devine. Ämne och plats meddelas senare. kl. 14.15-16.00.

24 NOVEMBER. Kaius Sinnemäki, Helsingfors universitet. Linguistic system and sociolinguistic environment as competing factors in typological variation. Plats: Engelska parken alt. Zoom.
kl. 14.15-16.00.

1 DECEMBER. David Håkansson & Carin Östman. Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830–1930. Plats: Meddelas senare. kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, föreläsningar och ÖVRIGA SEMINARIER

20 oktober. ENES. Sofia Lodén. Plats: Zoom, kl. 18.00-20.00. Läs mer här.

28 oktober. Fornnordisterna. Titel och plats meddelas senare, kl. 16.15-18.00.
Läs mer här.

17 november. ENES. Andreas Hennius. Plats: meddelas senare, kl. 18.00-20.00.
Läs mer här.

30 november. TID-kollokvium. Program meddelas senare. Plats; Engelska parken/Zoom, kl. 13.15–15. Läs mer här.

30 november. Fornnordisterna. Titel och plats meddelas senare, kl. 16.15-18.00.
Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 11-12 november 2021. Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Lunds universitet. Konferensen planeras att äga rum på campus i Lund. Ordboksredaktionen (SAOB) har meddelat att de planerar att genomföra sitt halvdagsseminarium i anslutning till konferensen. Läs mer här.
 • 17-19 november 2021. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. Läs mer här.
 • 24-25 november 2021. NNMF 8, den åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning. Temat för konferensen är Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur. För frågor kontakta Jenny Wiksten Folkeryd, Yvonne Hallesson eller AnnaCarin Billing.
 • 7-8 april 2022. ASLA Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Temat är Språk i praktiken – i en föränderlig värld, vilket ska tolkas i vid och kreativ bemärkelse. Även bidrag inom tillämpad språkvetenskap som inte direkt knyter an till temat är välkomna. Utöver sessionspresentationer innehåller symposiet fyra plenarföredrag och ett panelsamtal om Språkvetenskap och politik i ett föränderligt samhälle. Läs mer här.
 • 11-14 april 2022. ICLaVE 11 i Wien. Internationell konferens om språklig variation i Europa. Läs mer här.
 • 4-6 maj 2022. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Läs mer här.
 • 1-5 augusti 2022. The 25th International Conference on Historical Linguistics, Oxford. Läs mer här.
 • 8-10 september 2022. International Conference: Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), Universitat Autònoma de Barcelona. Läs mer här.
 • 15-16 september 2022. OFT 2021. OFTI är ett tvärdisciplinärt nordiskt forskarnätverk för forskning om talspråk, samtal och interaktion. Årets tema är Mångfald och förändring som med fördel kan tolkas fantasirikt. Presentationer och datasessioner inom andra områden än temat är också välkomna, hos oss är det tillåtet att vara kreativ! Alla presentationer ges på svenska, norska, danska eller engelska. Läs mer här.

Konferenser i norge

10-11 maj 2022. Skriv! Les! 2022. Konferansen Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy arrangeres av Skrivesenteret og Lesesenteret for å bidra til økt kunnskap om lesing, skriving og literacy i Norden. Läs mer här.

15-17 augusti 2022. Tolfte nordiska dialektologkonferensen i Alta. Temat för konferensen är Struktur, ideologi och mångfald. Läs mer här

Lästips

 • 2019 anordnade institutionen (dåvarande Seminariet för nordisk namnforskning) en internationell konferens, Names in the Economy 6, tillsammans med Institutet för språk och folkminnen. Rapporten från konferensen är nu publicerad på institutets hemsida och inrapporterad till DiVA.

  The Economy in Names. Values, Branding and Globalization. Proceedings of Names in the Economy 6, International Conference, Uppsala 3-5 June 2019, edited by Katharina Leibring, Leila Mattfolk, Kristina Neumüller, Staffan Nyström, and Elin Pihl.

  Läs rapporten här.

Ny litteratur

 • Forsling, Karin och Tjernberg, Chatarina (red): Skrivundervisningens grunder. Malmö, 2020.

 • Gibbons, Pauline: Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Lund, 2020. (Översättning: Aldén, Kristina.)

 • Gee, James Paul: How to do discourse analysis: A tool kit. Second edition. London och New York, 2014.

 • Gee, James Paul: An introduction to discourse analysis: Theory and method. Forth edition. London och New York, 2014.

 • Mattson, Anna Flyman och Håkansson, Gisela: Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstudier. Andra upplagan. Lund, 2021.

 • Paulsrud, BethAnne, Rosén, Jenny, Straszer, Boglárka och Wedin, Åsa (red.): Transspråkande i svenska utbildningssammanhang. Lund, 2018.

 • Winlund, Anna: Inte för räddhågsna. Undervisning i grundläggande litteracitet och svenska som andraspråk på gymnasieskolans språkintroduktion. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 43. Göteborg, 2021.

 • Blomberg, Vendela och Wennerberg, Jeanna: Akademiskt läsande och skrivande. Andra upplagan. Lund, 2021

Senast uppdaterad: 2021-10-19