UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 625, 7 september 2021

OBS. Under rådande situation ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang, seminarier och kollokvier.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER

8 SEPTEMBER. Jonatan Petersson. Den fornsvenska Moseboksöversättningen. Iakttagelser, resultat och slutsatser. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.

15 SEPTEMBER. Björn Melander, Andreas Nord & Mehmet Aktürk Drake. Demokrati och högre utbildning. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.

22 SEPTEMBER. Linnéa Öberg. Ordförrådskunskaper och fonologiskt arbetsminne hos arabisk-svensktalande barn med och utan språkstörningsdiagnos. Plats: Engelska parken eller Zoom.
kl. 14.15-16.00.

29 SEPTEMBER. Anna Winlund. Undervisning i grundläggande litteracitet och svenska som andraspråk på gymnasieskolans språkintroduktion. Plats: Engelska parken eller Zoom.
kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, föreläsningar och ÖVRIGA SEMINARIER

8 september. ENES. Torun Zachrisson och Magnus Källström om utställningen om runor och runstenar på Upplandsmuseet. kl. 18.00–20.00. Läs mer här.

9 september. TID-kollokvium. Tiina Pitkäjärvi. Plats: Zoom, kl. 13.15–15. Läs mer här.

20 september Samtalslabb. Clara Iversen. Plats: Blåsenhus 14:213, kl. 11.15-12.00. Arbetsspråk engelska. Läs mer här.

21 september. TID-kollokvium. Pia Visén, Stockholms universitet, och Yvonne Hallesson, Uppsala universitet. ”Ett förlorat språk är en stor sorg” – Attityder till de nationella minoritetsspråken i gymnasieläromedel i svenskämnet. Plats; Engelska parken/Zoom, kl. 13.15–15. Läs mer här.

23 september. Fornnordisterna. Veturliði Óskarsson och Lasse Mårtensson. Den 23 september 2021 är det exakt 780 år sedan hövdingen och författaren Snorri Sturluson blev dödad i sitt hem. Med anledning av det har vi bett Heimir Pálsson om att berätta om Snorri. Plats: Zoom, kl. 16.15-18.00. Läs mer här.

Runråd

Staffan Fridell: Den försvunna dalruneinskriften vid Draggerör
År 1615 höll häradshövdingen för Dalarna, Albrekt Hansson, syn i en gränstvist mellan Mora, Orsa och Rättviks sockenmän. Han uppmärksammade då en inskrift med dalrunor på en tall, och han upptecknade den på en sida i häradsrättsdomboken. Inskriften är hittills otolkad. Jag presenterar ett förslag till läsning och tolkning.

7 oktober, kl. 16.15-18.00. Plats: Engelska parken 16-2041

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 11-12 november 2021. Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Lunds universitet. Konferensen planeras att äga rum på campus i Lund. Ordboksredaktionen (SAOB) har meddelat att de planerar att genomföra sitt halvdagsseminarium i anslutning till konferensen. Läs mer här.
 • 17-19 november 2021. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. Läs mer här.
 • 24-25 november 2021. NNMF 8, den åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning. Temat för konferensen är Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur. I samband med konferensen arrangeras också en prekonferens för doktorander den 23 november. Sista datum för inskick av abstract är 16 augusti 2021. För frågor kontakta Jenny Wiksten Folkeryd, Yvonne Hallesson eller AnnaCarin Billing.
 • 7-8 april 2022. ASLA Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Temat är Språk i praktiken – i en föränderlig värld, vilket ska tolkas i vid och kreativ bemärkelse. Även bidrag inom tillämpad språkvetenskap som inte direkt knyter an till temat är välkomna. Utöver sessionspresentationer innehåller symposiet fyra plenarföredrag och ett panelsamtal om Språkvetenskap och politik i ett föränderligt samhälle. Läs mer här.
 • 11-14 april 2022. ICLaVE 11 i Wien. Internationell konferens om språklig variation i Europa. Läs mer här.​​​
 • 4-6 maj 2022. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Konferensen var tidigare planerad att genomföras 14-16 april 2021 men har flyttats fram med anledning av Covid-19. Mellan 1 november 2021 och 15 januari 2022 välkomnas nya abstract. Under denna period ska också redan antagna föredragshållare bekräfta sin medverkan. Läs mer här.
 • 8-10 september 2022. International Conference: Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), Universitat Autònoma de Barcelona. Läs mer här.
 • 15-16 september 2022. OFT 2021. OFTI är ett tvärdisciplinärt nordiskt forskarnätverk för forskning om talspråk, samtal och interaktion. Årets tema är Mångfald och förändring som med fördel kan tolkas fantasirikt. Presentationer och datasessioner inom andra områden än temat är också välkomna, hos oss är det tillåtet att vara kreativ! Alla presentationer ges på svenska, norska, danska eller engelska. Läs mer här.

Nytt i diva

Ny litteratur

 • Agebjörn, Anders: Learning of Definiteness by Belarusian Students of Swedish as a Foreign Language. (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 42). Göteborg, 2021.
 • Lippi-Green, Rosina: English with an Accent. Language, ideology, and discrimination in the United States. Second edition. London, 2012.
 • Renberg, Bo: Bra skrivet. Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Upplaga 2:2. Lund, 2014.
 • Lindstedt, Inger: Talarens hantverk. Att göra framgångsrika presentationer. Upplaga 1:8. Lund, 2020.
 • Strömquist, Siv: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Upplaga 8:1. Malmö, 2019.
 • Viberg, Åke, Ballardini, Kerstin och Stjärnlöf, Sune: Svensk grammatik på svenska. Upplaga 1:15. Stockholm, 1984.
 • Koeneman, Olaf och Zeijlstra, Hedde: Introducing syntax. Andra tryckningen. Cambridge, 2018.
 • Grant, Linda m fl.: Pronounciation Myths. Applying Second Language Research to Classroom Teaching. University of Michigan, 2014.
 • Steensland, Lars: Lukaswaundşilą. Lukasevangeliet översatt till älvdalska. Lund, 2015.
 • Steensland, Lars: Markuswaundşilą. Markusevangeliet översatt till älvdalska med inslag av olika bymål. Lund, 2013.
 • Andersson, Pell-Birgitta: Somordågå i Brindbjärr. Įe buok so bellið leså ǫ övdalska eld ǫ swenska/Sommardagar i Brindberg. En bok som man kan läsa på älvdalska eller på svenska. Älvdalen, 2005.
 • Götesson, Barbro: Rigåvur. Įe övdalsk sågå. Älvdalen, 2020.

Stipendier och forskarstöd

Circus utlyser stöd till forskarnätverk 2022-2024. Ansök senast 30/9 2021.
Läs mer här.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har avsatt medel som bidrag till doktorander och postdoktorer vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi. Ansök senast 4/10 2021. Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2021-09-08