Högre seminarium: Anna Winlund

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68383859299
  • Föreläsare: Anna Winlund, Göteborgs universitet, Inst. för svenska språket
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Undervisning i grundläggande litteracitet och svenska som andraspråk på gymnasieskolans språkintroduktion

Undervisning i grundläggande litteracitet och svenska som andraspråk på gymnasieskolans språkintroduktion

En del av de ungdomar som emigrerar till Sverige har begränsade erfarenheter av formell skolgång och är i början av sin läs- och skrivutveckling. I min avhandling, som bygger på en etnografisk studie, undersöker jag hur det går till när de börjar på gymnasieskolans språkintroduktion och deltar i undervisningen i svenska som andraspråk och grundläggande litteracitet. Under ett skolår följde jag lärare, studiehandledare och elever i en undervisningsgrupp. Fokus ligger på hur eleverna erbjöds tillgång till skolans litteracitetspraktiker, det vill säga olika sätt att förhålla sig till, tolka och producera skrivna texter, men också på hur de deltog i dessa praktiker. Dessutom undersöks relationen mellan lärare och elever och vilken roll den spelade för elevernas möjligheter att delta i undervisningen. Slutligen undersöks och diskuteras de regler som omgärdar undervisningen och som elever och lärare behöver förhålla sig till. Det gäller såväl organisationen av undervisningen som de explicita regler och underförstådda normer som styr skolgången. 

Vid seminariet försöker jag ge en bred överblick av min sammanläggningsavhandling med utgångspunkt i kappatexten, men jag gör även vissa djupare nerslag i några av de fyra avhandlingsartiklarnas resultat och slutsatser.