ENES, Linda Qviström

  • Datum: –20.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66224304956
  • Föreläsare: Linda Qviström
  • Kontaktperson: Lasse Mårtensson
  • Föreläsning

Fönster, ljus och utsikt är självklara delar av inomhusmiljöer idag. Under medeltiden var istället slutna rum normen. I de flesta fall var dessa mer eller mindre mörka, med få eller inga väggöppningar utöver dörren. Att släppa in så mycket ljus som möjligt har inte alltid varit det som har eftersträvats ens där fönster har funnits. Ljus har varit olika viktigt, och önskvärt, i olika miljöer eller situationer. Fönster och ljus användes under medeltiden i regel riktat och utifrån särskilda behov. Artificiell belysning brukades på ett likartat, mer specifikt och situationsbundet, sätt – inte för att skapa en allmänbelysning.

I avhandlingen ”Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader” som presenteras under seminariet är ett övergripande syfte just att diskutera hur människor förhållit sig till fönster, ljus och belysning i inomhusmiljöer under medeltiden. En av utgångspunkterna är att utformning och placering av fönster och användandet av artificiell belysning har samspelat med uppfattningar om och upplevelser av ljus.

I avhandlingen diskuteras hur fönster, ljus och belysning använts i olika sammanhang. Detta görs i första hand med utgångspunkt i materiella lämningar – stående byggnader, arkeologiskt undersökta byggnadslämningar samt fynd av fönsterglas och belysningsredskap. Även skriftliga källmaterial och bilder används.