Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk

 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Sahlée, Anna

  Språket och skolämnet svenska som andraspråk: Om elevers språk och skolans språksyn

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Blomqvist, Carl Oliver

  Flerspråkighet eller språkförbistring?: Finska segment i svenska medeltidsbrev 1350–1526

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Kalm, Mikael

  Satsekvivalenta infinitivfraser i svenskan: En synkron och diakron undersökning

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Teinler, Jannie

  Dialekt där den nästan inte finns: En folklingvistisk studie av dialektens sociala betydelse i ett standardspråksnära område

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Hagren Idevall, Karin

  Språk och rasism: Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Axelsson, Marcus

  ”Kalla mig inte mamsell!”: En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Widbäck, Anders

  Ordspråk i bruk: Användning av ordspråk i dramadialog

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Sjögreen, Christian

  Kasta bort bollen och äta bort sin huvudvärk: En studie av argumentstrukturen i kausativa bort-konstruktioner

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Malmsten, Solveig

  Dativ i modern färöiska: En fallstudie i grammatisk förändring

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Wojahn, Daniel

  Språkaktivism: Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Dahl, Alva

  I skriftens gränstrakter: Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Rehnberg, Hanna Sofia

  Organisationer berättar: Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Bendegard, Saga

  Begriplig EU-svenska?: Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Strandberg, Mathias

  De sammansatta ordens accentuering i Skånemålen

  Open access
 • Doktorsavhandling, sammanläggning

  Nyroos, Lina

  The Social Organization of Institutional Norms: Interactional Management of Knowledge, Entitlement and Stance

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Falk, Erik

  Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala: En historisk talaktsanalys

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Bellander, Theres

  Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Söderlundh, Hedda

  Internationella universitet – lokala språkval: Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Nelson, Marie

  Andraspråkstalare i arbete: En språkvetenskaplig studie av kommunikation vid ett svenskt storföretag

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Wenner, Lena

  När lögnare blir lugnare: En sociofonetisk studie av sammanfallet mellan kort ö och kort u i uppländskan

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Blückert, Ann

  Juridiska – ett nytt språk?: En studie av juridikstudenters språkliga inskolning

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Eklund Heinonen, Maria

  Processbarhet på prov: Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Andersson, Helena

  Interkulturell kommunikation på ett svenskt sjukhus: Fallstudier av andraspråkstalare i arbetslivet

 • Doktorsavhandling, monografi

  Ridell, Karin

  Dansk-svenska samtal i praktiken: Språklig interaktion och ackommodation mellan äldre och vårdpersonal i Öresundsregionen

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Hagren, Kristina

  Hur märks infinitiven?: Infinitivkonstruktioner i svenska dialekter med fokus på infinitivmärket

 • Doktorsavhandling, monografi

  Palmér, Anne

  Samspel och solostämmor: Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Sörlin, Marie

  Att ställa till en scen: Verbala konflikter i svensk dramadialog 1725–2000

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Malmbjer, Anna

  Skilda världar: En språkvetenskaplig undersökning av gruppsamtal som undervisnings- och lärandeform inom högre utbildning

 • Doktorsavhandling, monografi

  Hagberg-Persson, Barbro

  Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med skolan

 • Doktorsavhandling, monografi

  Palm, Tage

  En ändelses uppgång och fall: Svensk pluralbildning med -er hos neutrala substantiv med final konsonant

 • Doktorsavhandling, monografi

  Persson, Kristina

  Svensk brevkultur på 1800-talet: Språklig och kommunikationsetnografisk analys av en familjebrevväxling

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Vigsø, Orla

  Valretorik i text och bild: En studie i 2002 års svenska valaffischer

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Walder, Renate

  Fokus på föra: Om svenska funktionsverbsfrasers semantik och valens, med särskild utgångspunkt i verbet föra

 • Doktorsavhandling, monografi

  Bockgård, Gustav

  Syntax som social resurs: En studie av samkonstruktionssekvensers form och funktion i svenska samtal

 • Doktorsavhandling, monografi

  Strzelecka, Elzbieta

  Svenska partikelverb med in, ut, upp och ner: En semantisk studie ur kognitivt perspektiv

 • Doktorsavhandling, monografi

  Ohlsson, Maria

  Språkbruk, skämt och kön: Teoretiska modeller och sociolingvistiska tillämpningar

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Carlsson, Ylva

  Kulturmöten, textmönster och förhållningssätt: Första- och andraspråksskrivande i några svenska brevgenrer

 • Doktorsavhandling, monografi

  Andersson, Helen

  TV:s nyhetsprogram som interaktion

 • Doktorsavhandling, monografi

  Stroh-Wollin, Ulla

  Som-satser med och utan som

 • Doktorsavhandling, monografi

  Östlund-Stjärnegårdh, Eva

  Godkänd i svenska?: Bedömning och analys av gymnasieelevers texter

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Sundgren, Eva

  Återbesök i Eskilstuna: En undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk

 • Doktorsavhandling, monografi

  Landqvist, Håkan

  Råd och ruelse: Moral och samtalsstrategier i Giftinformationscentralens telefonrådgivning

 • Doktorsavhandling, monografi

  Horneman Hansen, Lise

  Jysk -de-bõjning: En undersõgelse af svag præteritumbõjning : an investigation of weak preterite forms

 • Doktorsavhandling, monografi

  Bihl, Björn

  Möten i dialektalt gränsland: Dialektala övergångar genom Närke : dialectal transitions across Närke

 • Doktorsavhandling, monografi

  Oestreicher, Amelie

  Bearbetning av nyhetstext. En studie av texthantering vid sex svenska dagstidningar.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Nyström, Catharina

  Gymnasisters skrivande: En studie av genre, textstruktur och sammanhang

 • Doktorsavhandling, monografi

  Jansson, Gunilla

  Tvärkulturella skrivstrategier: Kohesion, koherens och argumentationsmönster i iranska skribenters texter på svenska : a study of cohesion, coherence and argumentative patterns in essays written in Swedish by Iranian students

 • Doktorsavhandling, monografi

  Park, Hyeon-Sook

  Korean-Swedish code-switching: Theoretical models and linguistic reality : teoretiska modeller och den språkliga verkligheten

 • Doktorsavhandling, monografi

  Jarl Kerzar, Helena

  Gammalt och nytt i predikospråket: Språklig-stilistisk analys av predikan i Svenska kyrkans radio- och TV-sända högmässor 1938-1984 : linguistic- stylistic analysis of the Church of Sweden's Sunday service sermons on radio and television from 1938 to 1984

 • Doktorsavhandling, monografi

  Lindström, Anna

  Language as social action: Grammar, prosody, and interaction in Swedish conversation : grammatik, prosodi och interaktion i svenska samtal

 • Doktorsavhandling, monografi

  Moberg, Ulla

  Språkbruk och interaktion i en svensk pingstförsamling: En kommunikationsetnografisk studie : a study in the ethnography of communication

 • Doktorsavhandling, monografi

  Bijvoet, Ellen

  Sverigefinnar tycker och talar: Om språkattityder och stilistisk känslighet hos två generationer sverigefinnar : on language attitudes and stylistic perception among two generations of Sweden Finns

 • Doktorsavhandling, monografi

  Eriksson, Mats

  Ungdomars berättande: En studie i struktur och interaktion

  Open access
 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Tornberg, Ulrika; Thegel, Miriam; Henryson, Hanna

  Språkdidaktik i praktiken: Metoder, exempel och reflektioner från högskolenivå

  2020.

  Open access
 • Proceedings (redaktörskap)

  Bianchi, Marco; Håkansson, David; Melander, Björn; Pfister, Linda et al.

  Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017

  2019.

  Open access
 • Bok

  Namei, Shidrokh

  Iranians in Sweden: A Study of Language Maintenance and Shift

  Edita Västra Aros, 2012.

  Open access
 • Bok

  Widmark, Gun

  Det nordiska u-omljudet: En dialektgeografisk undersökning. Del 2

  Institutionen för nordiska språk, 2010.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Om normer och normkonflikter i finlandssvenskan

  Språkliga studier med utgångspunkt i nutida elevtexter Melin-Köpilä, Christina

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Innehåll och perspektiv i samtal mellan läkare och patient

  En språklig och samtalsanalytisk undersökning Melander Marttala, Ulla

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Skandinaver samtalar

  Språkliga och interaktionellastrategier i samtal mellan danskar, norrmän och svenskar Börestam, Ulla

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Vi svenskar, vi människor och bomben

  En semantisk analys av identifikationsramar och fiendebilder i pressdebatten om svenskt atomvapen 1952-1959 Bergman-Claeson, Görel

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Den korta svenskan

  om reducerade ordformers inbrytning i skriftspråket under nysvensk tid Östman, Carin

 • Bok

  Thelander, Mats

  Sven Hofs Swänska språkets rätta skrifsätt (1753): med ordstatistik och flera register i ny utgåva av Mats Thelander

  Uppsala universitet, 1985.