Avhandlingar vid Institutionen

Den första som disputerade vid Institutionen för nordiska språk var Artur Hazelius år 1859. Hans avhandling bär titeln Inledning till Hávamál eller Odens sång.

I samband med institutionens 150-årsjubileum 2009 gjorde Staffan Fridell och Torgny Nevéus en sammanställning av samtliga doktorsavhandlingar vid institutionen mellan 1859 och 2009. För senare avhandlingar hänvisas till publikationsdatabasen DiVA (se listan här nedan).

Se också listan över pågående avhandlingsprojekt.

 • Horn af Åminne, Adam

  Från person till person: Avvecklingen av nordisk personkongruens ur ett diakront typologiskt perspektiv

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Uppsala 2022-06-03 kl 13:15

  Löfström, Malin

  Språklig stil och stajling bland finlandssvenskar i Stockholm: – ett mobilitetsdialektologiskt perspektiv

  Open access
 • Ihresalen, Engelska Parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2022-06-11 kl 10:15

  Pitkäjärvi, Tiina

  Mer än bara vara rosa: Bröstcancertematiserande kampanjer i Sverige (2015–2016) som social praktik

  Open access
 • Åkerström, Hanna

  Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar

  Open access
 • Sangfelt, Adrian

  Syntaktiska strukturer i tiden: OV- och bisatsledföljd i svenskans historia

  Open access
 • Palumbo, Alessandro

  Skriftsystem i förändring: en grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna

  Open access
 • Backman, Agnieszka

  Handskriftens materialitet: Studier i den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3)

  Open access
 • Blomqvist, Carl Oliver

  Flerspråkighet eller språkförbistring?: Finska segment i svenska medeltidsbrev 1350–1526

  Open access
 • Pereswetoff-Morath, Sofia

  Vikingatida runbleck: Läsningar och tolkningar

  Open access
 • Sahlée, Anna

  Språket och skolämnet svenska som andraspråk: Om elevers språk och skolans språksyn

  Open access
 • Axelsson, Marcus

  ”Kalla mig inte mamsell!”: En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur

  Open access
 • Hagren Idevall, Karin

  Språk och rasism: Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion

  Open access
 • Kalm, Mikael

  Satsekvivalenta infinitivfraser i svenskan: En synkron och diakron undersökning

  Open access
 • Petrulevich, Alexandra

  Ortnamnsanpassning som process: En undersökning av vendiska ortnamn och ortnamnsvarianter i Knýtlinga saga

  Open access
 • Teinler, Jannie

  Dialekt där den nästan inte finns: En folklingvistisk studie av dialektens sociala betydelse i ett standardspråksnära område

  Open access
 • Dahl, Alva

  I skriftens gränstrakter: Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner

  Open access
 • Malmsten, Solveig

  Dativ i modern färöiska: En fallstudie i grammatisk förändring

  Open access
 • Sjögreen, Christian

  Kasta bort bollen och äta bort sin huvudvärk: En studie av argumentstrukturen i kausativa bort-konstruktioner

  Open access
 • Widbäck, Anders

  Ordspråk i bruk: Användning av ordspråk i dramadialog

  Open access
 • Wojahn, Daniel

  Språkaktivism: Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Open access
 • Bendegard, Saga

  Begriplig EU-svenska?: Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Open access
 • Pihl, Elin

  Ägonamn: Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar

  Open access
 • Rehnberg, Hanna Sofia

  Organisationer berättar: Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation

  Open access
 • Strandberg, Mathias

  De sammansatta ordens accentuering i Skånemålen

  Open access
 • Bäckvall, Maja

  Skriva fel och läsa rätt?: Eddiska dikter i Uppsalaeddan ur ett avsändar- och mottagarperspektiv

  Open access
 • Nyroos, Lina

  The Social Organization of Institutional Norms: Interactional Management of Knowledge, Entitlement and Stance

  Open access
 • Aldrin, Emilia

  Namnval som social handling: Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009

  Open access
 • Falk, Erik

  Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala: En historisk talaktsanalys

  Open access
 • Bellander, Theres

  Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

  Open access
 • Bianchi, Marco

  Runor som resurs: Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland

  Open access
 • Blückert, Ann

  Juridiska – ett nytt språk?: En studie av juridikstudenters språkliga inskolning

  Open access
 • Frändén, Märit

  "Att blotta vem jag är": Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920–2009

  Open access
 • Nelson, Marie

  Andraspråkstalare i arbete: En språkvetenskaplig studie av kommunikation vid ett svenskt storföretag

  Open access
 • Söderlundh, Hedda

  Internationella universitet – lokala språkval: Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

  Open access
 • Wenner, Lena

  När lögnare blir lugnare: En sociofonetisk studie av sammanfallet mellan kort ö och kort u i uppländskan

  Open access
 • Andersson, Helena

  Interkulturell kommunikation på ett svenskt sjukhus: Fallstudier av andraspråkstalare i arbetslivet

 • Eklund Heinonen, Maria

  Processbarhet på prov: Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare

  Open access
 • Hagren, Kristina

  Hur märks infinitiven?: Infinitivkonstruktioner i svenska dialekter med fokus på infinitivmärket

 • Palmér, Anne

  Samspel och solostämmor: Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan

  Open access
 • Ridell, Karin

  Dansk-svenska samtal i praktiken: Språklig interaktion och ackommodation mellan äldre och vårdpersonal i Öresundsregionen

  Open access
 • Sörlin, Marie

  Att ställa till en scen: Verbala konflikter i svensk dramadialog 1725–2000

  Open access
 • Johansson, Carina

  I gatuplanet. Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm

  Open access
 • Malmbjer, Anna

  Skilda världar: En språkvetenskaplig undersökning av gruppsamtal som undervisnings- och lärandeform inom högre utbildning

 • Mårtensson, Lasse

  AM 557 4to: Studier i en isländsk samlingshandskrift från 1400-talet

 • Neumüller, Kristina

  Vattensjön och Vattenån: Samband mellan sjönamn och ånamn i Medelpad

 • Gröning, Inger

  Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola

  Open access
 • Hagberg-Persson, Barbro

  Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med skolan

 • Helena, Wistrand

  Bebrevat i Närke.: Medellågtyska importord i fornsvenska brev ur regionalt perspektiv.

 • Löfdahl, Maria

  Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län: 19. Ortnamnen i Tanums härad 2. Naturnamn

 • Palm, Tage

  En ändelses uppgång och fall: Svensk pluralbildning med -er hos neutrala substantiv med final konsonant