Högre seminarium: Björn Melander, Andreas Nord & Memet Aktürk Drake

  • Date: –16:00
  • Location: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62925334593
  • Lecturer: Björn Melander, Andreas Nord & Mehmet Aktürk Drake
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Björn Melander
  • Phone: 0707709224
  • Seminarium

Demokrati och högre utbildning

Området för humaniora och samhällsvetenskap har beslutat om att göra en strategisk satsning genom att initiera forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning. Satsningen, som är avsedd att vara långsiktig, är tänkt att inledas under 2021 år för att sedan komma igång på allvar under nästa år. Beslut fattades av områdesnämnden 2021-05-05. 3 mkr har avsatts för 2021 och 10 mkr per år för perioden 2022–2030.

Seminariet den 15/9 kommer att ägnas åt detta forskningsprogram. Utöver information om satsningen och vad som hänt på områdesnivå, blir det ett uttalat diskussionsseminarium där målet är att vi ska dryfta möjlig medverkan från institutionen och även hur vi under innevarande termin ska arbeta vidare med ärendet.

Institutionsstyrelsen tillsatte i 2021-03-02 en arbetsgrupp bestående av Björn Melander, Memet Aktürk Drake och Andreas Nord med uppgift att förbereda institutionens eventuella medverkan. Vi kommer att inleda med en kort rekapitulation av vad som hittills gjorts och en dito redovisning av nuläget, och därefter blir det alltså tillfälle till diskussion.