Högre seminarium: Josefin Lindgren

  • Date: –16:00
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Josefin Lindgren, Uppsala universitet
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Enspråkiga och flerspråkiga svensktalande barns muntliga berättande: narrativ makrostruktur, referenthantering och tidsuttryck

Enspråkiga och flerspråkiga svensktalande barns muntliga berättande: narrativ makrostruktur, referenthantering och tidsuttryck

Barns muntliga berättarförmåga utvecklas starkt under de sena förskole- och tidigare skolåren. Under dessa år utvecklas barns berättelser från att främst bestå av löst sammanfogande beskrivande sekvenser mot att uppvisa mer komplexa episodiska strukturer med tydliga temporala/kausala länkningar (Berman & Slobin 1994, Verhoeven & Strömqvist 2001). Muntlig berättarförmåga anses vara viktig för barns utveckling, både socialt och för framgång inom utbildningssystemet, exempelvis för läs- och skrivinlärning (Dickinson & Tabors 2001). En berättelse kan analyseras både utifrån dess övergripande struktur, den s.k. makrostrukturen (story grammar, Sten & Glenn, 1979), dvs. hur berättelsens innehåll är strukturerat på global nivå, och utifrån dess lokala struktur, exempelvis temporal/kausal och referentiell kohesion, dvs. hur karaktärer introduceras och hänvisas tillbaka till och hur satser knyts ihop med hjälp av temporala och kausala markörer så att en berättelse uppstår.

Två teman som jag särskilt fokuserat på i min forskning är produktion och förståelse av narrativ makrostruktur och referenthantering. På senare tid har jag även börjat intressera mig för temporal kohesion och användningen av tidsuttryck. I föredraget presenterar jag sammanfattningar av ett antal av mina tidigare och pågående studier av enspråkiga och flerspråkiga barns berättande. Avslutningsvis ger jag en översikt av min planerade forskning om relationen mellan muntligt berättande och läs- och skrivinlärning.

Referenser

Berman, R. A. & Slobin, D. I. (Red.) (1994). Relating events in narrative. A crosslinguistic developmental study. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Dickinson, D., & Tabors, P. (2001). Beginning literacy with language. Baltimore, MD: Brookes.

Stein, N. L., & Glenn, C. G. (1979). An analysis of story comprehension in elementary school children. I R. Freedle (Red.), Discourse processing: Multidisciplinary perspectives (s. 53–120). Norwood, NJ: Ablex.

Verhoeven, L. & Strömqvist, S. (Red.) (2001). Narrative Development in a Multilingual Context. Amsterdam: John Benjamins.

Observera att seminariet genomförs via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61726778982