Doktorandföreningen

Doktorandföreningen är en sammanslutning av doktorander knutna till Institutionen för Doktorandföreningennordiska språk vid Uppsala universitet.

Doktorandföreningens syfte är dels att föra doktorandernas talan inom (och utom) institutionen, dels att främja sammanhållningen och verka för vetenskapligt utbyte mellan ämnets olika inriktningar.

Förtroendevalda 2020-2021

Doktorandföreningens styrelse

Johan Hedberg (ordförande)
Anna Ingves  (sekreterare)
Per Malm (kassör)
Jack Fägrell (övrig ledamot)

Revisorer

Simon Karlin Björk
Sonja Entzenberg
Karin Senter (suppleant)

Valberedning

Karina Senter
Per Malm

Representanter i institutionsstyrelsen

Carin Leibring Svedjedal
Anna Ingves (suppleant)

Representanter i institutionens handledarkollegium

Karin Senter
Maria Johansson
Linnea Wenell (suppelant)

Representanter i institutionens likavillkorsgrupp

Johan Hedberg
Sofia Orrbén (suppleant)

Representanter i Humanistiska doktorandrådet

Sofia Orrbén
Adam Horn af Åminne
Linda Pfister (suppleant)

Representanter i arbetsmiljögruppen

Linnea Wenell

Representant i rumsgruppen

Karin Senter