Institutionen för nordiska språks plan för lika villkor

Likavillkorsplanen har utarbetats av institutionens likavillkorsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen 2015-12-02.

Institutionens likavillkorsgrupp består av likavillkorsombudet, en doktorandrepresentant, studentrepresentanter och ett antal övriga ledamöter där representation från så många personalkategorier som möjligt eftersträvas. Uppdaterad information om vilka personer som ingår i gruppen och vem som är likavillkorsombud finns på institutionens webbsida.

Likavillkorsplanen tar sin utgångspunkt i universitetets Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 och i diskrimineringslagen (SFS2008:567) som omfattar sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Med detta som grund syftar handlingsplanen till att förebygga och motverka diskriminering och verka för att alla på institutionen ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa. Prefekten har ansvar för att hantera och följa upp fall av diskriminering och kränkning. Den som upplever diskriminering eller kränkning kan vända sig direkt till prefekten eller till likavillkorsombudet.

Mål för perioden 2016-2018

I handlingsplanen anges mål och åtgärder för perioden 2016-2018 samt när åtgärderna ska genomföras och vem som ansvarar för genomförandet.

Mål 1: Undervisningen vid institutionen ska följa Uppsala universitets riktlinjer för medveten pedagogik avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Genus- och mångfaldsperspektiv och normkritisk medvetenhet ska integreras i undervisningen.

Åtgärd 1: Se till att relevant litteratur som anknyter till likavillkorsperspektivet finns lättillgänglig för personalen och informera om var den finns.
Genomförande: Löpande
Ansvarig: Likavillkorsgruppen

Åtgärd 2: Uppmärksamma genus- och mångfaldsperspektiven vid framtagandet av nya kursplaner och revidering av befintliga.
Genomförande: Löpande
Ansvarig: Studierektorer och kursansvarig

Åtgärd 3: Stärka kopplingen till den språkvetenskapliga forskningen med genus- mångfalds- och normkritisk inriktning, genom att uppmärksamma uppsatsstudenter på möjligheten att skriva uppsats med detta perspektiv.
Genomförande: Löpande
Ansvarig: Ansvariga lärare och studierektorer

Åtgärd 4: Uppmärksamma genusperspektivet i samband med bemanning av kurser samt vid tilldelning av handledare.
Genomförande: Löpande
Ansvarig: Prefekt och studierektorer

Åtgärd 5: Anordna kompetenshöjande kollegier om genusmedveten och mångfaldsmedveten pedagogik, om att undervisa tillgängligt (dvs. med pedagogiska verktyg som underlättar vardagen för studenter med funktionshinder) och om att undervisa med normkritiskt perspektiv.
Genomförande: Under perioden
Ansvarig: Likavillkorsgruppen samt studierektorer

Mål 2: Medvetenheten om jämställdhets- och likavillkorsarbetet på alla nivåer ska uppmuntras och förstärkas. Medvetenheten ska öka bland institutionens anställda och studenter om normativitet i arbets- och studiemiljö, samt om kränkande särbehandling på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättningar, social bakgrund och ålder.

Åtgärd 1: Anordna regelbundna informella träffar för anställda, ”likafikan”, där det ges utrymme för att diskutera frågor som rör lika villkor, presentera forskning, återrapportera från konferenser och utbildningar med mera.
Genomförande: Löpande, tre gånger per termin.
Ansvarig: Likavillkorsgruppen

Åtgärd 2: Informera nya studenter och anställda om vem som är likavillkorsombud, att institutionens, fakultetens och universitetets olika planer för lika villkor och likabehandling finns tillgängliga på institutionens hemsida samt vem man kan vända sig till om man blir utsatt för kränkande särbehandling.
Genomförande: Löpande
Ansvarig: Studierektorer och likavillkorsombud

Åtgärd 3: Anordna minst ett seminarium om eller med likavillkorsperspektiv i språkforskning varje läsår. Seminariet kan anordnas inom ramen för någon av de ordinarie seminarieserierna eller av någon annan grupp inom fakulteten eller kvarteret Engelska Parken.
Genomförande: Löpande
Ansvarig: Likavillkorsgruppen

Mål 3: En jämställd och jämlik kultur i såväl studiemiljö som arbetsmiljö ska åstadkommas.

Åtgärd 1: Likavillkorsgruppen ska en gång per år ha ett avstämningsmöte med prefekten om vad som behöver göras/genomföras på institutionen avseende likavillkor och likabehandling.
Genomförande: Löpande
Ansvarig: Prefekt och likavillkorsgruppen

Åtgärd 2: Arbetsmiljöaspekter som är relaterade till jämställdhet och lika villkor ska finnas med i det frågeformulär som utgör underlag till de årliga medarbetarsamtalen.
Genomförande: Löpande
Ansvarig: Prefekt och institutionsledning

Åtgärd 3: Följ upp universitetets och fakultetens arbete för att minska sjukskrivningarna bland kvinnliga doktorander och utred hur situationen för doktoranderna ser ut på institutionen.
Genomförande: Under perioden
Ansvarig: Prefekt och studierektor för forskarutbildningen.

Mål 4: Arbete ska påbörjas för breddad rekrytering av studenter utifrån ett likavillkorsperspektiv (Verksamhetsplanen 2015, s. 3).

Åtgärd 1: Gör en utredning av vilka våra studenter är, hur de upplever och har upplevt sin utbildning samt varför de fortsatt eller inte fortsatt utbildningen.
Genomförande: Under perioden
Ansvarig: Likavillkorsgruppen, studierektorer och studievägledare

Åtgärd 2: Planera och sök pengar för ett projekt som rör åtgärder för breddad rekrytering, mottagande och/eller retention, med grund i den utredning som gjorts.
Genomförande: Under perioden
Ansvarig: Likavillkorsgruppen

Mål 5: Lika villkor ska gälla för studenter och anställda vid föräldraskap, oavsett kön eller social situation.

Åtgärd 1: I de årliga medarbetarsamtalen ska frågan om den anställdas möjligheter att kombinera sitt arbete med omvårdnad av barn tas upp.
Genomförande: Löpande
Ansvarig: Prefekt och institutionsledning

Åtgärd 2: Vid kursplanering ska möjligheter att kombinera föräldraskap med studier beaktas.
Genomförande: Löpande
Ansvarig: Studierektorer, schemaläggare och kursansvariga

Mål 6: Jämställdhet och lika villkor ska råda i fråga om utbildning och kompetensutveckling.

Åtgärd 1: I de årliga medarbetarsamtalen ska den anställdas möjligheter till utbildning och kompetensutveckling diskuteras.
Genomförande: Löpande
Ansvarig: Prefekt och institutionsledning

Åtgärd 2: Rutiner ska upprättas för spridning av information om olika karriärmöjligheter och om procedurerna för exempelvis ansökan om befordran.
Genomförande: Löpande
Ansvarig: Prefekt

Uppföljning

Handlingsplanen följs upp årligen i en verksamhetsberättelse som utarbetas av Likavillkorsgruppen och presenteras för prefekt och studierektor. Vid revidering av handlingsplanen lämnas den nya planen tillsammans med en kommentar in till fakultetskansliet.

Centrala handlingsplaner och riktlinjer

Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för universitetet. Ett lika villkorsperspektiv ska integreras i alla delar av verksamheten och universitetets studie- och arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och respekt.

Uppsala universitet arbetar systematiskt för att alla ska kunna arbeta och studera hos oss på lika villkor. Alla studenter och anställda ska möta en miljö som präglas av respekt och förståelse oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning och ålder. För Uppsala universitet är det en självklarhet. Det är en fråga om både rättvisa och kvalitet.

dokument

Uppsala universitets plan för lika villkor

Språkvetenskapliga fakultetens plan för lika villkor

Institutionen för nordiska språks plan för lika villkor

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

Handlingsplan för breddad rekrytering