Högre seminarium: Anna Lindström

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Föreläsare: Anna Lindström
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 0184716881
  • Seminarium

Om konsten att balansera olika typer av underlag i sociala beslutsprocesser: Exempel från en samtalsanalytisk studie av läkar-patientbesök i primärvården

Att fatta beslut i samråd med andra är en vanligt förekommande vardaglig social praktik. I vissa fall finns det ett gemensamt och för bägge parter begripligt underlag som gör det lätt att fatta beslut tillsammans. I andra fall måste skilda och inbördes motsägelsefulla bevekelsegrunder vägas mot varandra. Detta gör beslutsprocessen mer invecklad. Om relationen mellan deltagarna är asymmetrisk och deltagarna har olika förutsättningar att förstå vad som kan stå på spel om man väljer det ena alternativet framför det andra blir beslutsprocessen än mer komplicerad.

Under seminariet kommer jag att granska sociala beslutsprocesser i en specifik institutionell kontext, nämligen läkar-patientbesök. Materialet består av videoinspelningar av möten där patienter söker vård för symptom på luftvägsinfektion, ett tillstånd där förskrivning av antibiotika kan vara relevant. Jag kommer att diskutera hur resultat från kliniska prover särskiljs från andra typer av evidens när läkare rekommenderar eller avråder från behandling med antibiotika.

Studien ingår i forskningsprojektet Antibiotic prescription in Swedish primary care consultations. Huvudsökande: Anna Lindström, Uppsala Universitet. Doktorand: Klara Bertils, Uppsala universitet. Affilierade forskare: Professor John Heritage, University of California, Los Angeles, Dr Rebecca Barnes, University of Bristol och MD Thomas Tängdén, Uppsala universitet. Projektet delfinansieras av Uppsala Antibiotic Center och dess övergripande syfte är att bidra till ansvarsfull förskrivning av antibiotika.

Seminariet kommer att ha följande upplägg. Anna inleder med en 30-minuters presentation. Därefter går ordet till två doktorander i nordiska språk, Nina Begovic Jönsson och Per Klang för kommentarer och frågor. Efter pausen kommer Rasmus Persson, vikarierande universitetslektor vid institutionen för lingvistik och filologi att lyfta några frågor från ett samtalsanalytiskt perspektiv. Slutligen erbjuds samtliga seminariedeltagare tillfälle att delta i diskussionen.